Valkparkieten

Koppel 1

Naam: Muppet (aka Mannetje)

Geb: 31 augustus 2013

Kleurslag:

Witmasker, opaline, split bont en cinnamon

Nageslacht: geen

Ouders:

Man: Witmasker, bont, cinnamon, opaline 

Pop: Opaline, split witmasker

Ringnr: BVP VW015 082 13

Naam: Witje

Geb: 23 juni 2013

Kleurslag:

Witmasker, opaline, bont, cinnamon

Nageslacht: geen

Ouders:

Man: 

Pop: 

Ringnr: 


Koppel 2

Naam: Rumba

Geb: 25 juni 2014

Kleurslag:

Witmasker, bont, opaline, split cinnamon

Nageslacht: geen

Ouders:

Man: Witmasker, bont, opaline

Pop: Bont, opaline, cinnamon

Ringnr: 09-127-14-037

Naam: Grijsje

Geb: 20 mei 2013

Kleurslag:

Witmasker, split bont

Nageslacht: geen

Ouders:

Man: Bont, split witmasker

Pop: Witmasker, opaline

Ringnr: 14 8RMB NL13